Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 distanční formou v termínu od 6. dubna 2021 00:00 hodin do 16. dubna 2021 24:00 hodin.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

· do datové schránky školy

· e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

· poštou

· osobním podáním ve škole (v listinné podobě – vložení dokumentů do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu ZŠ Blansko, Erbenova 13)

Není dostačující zaslání oskenované kopie dokumentů e-mailem, pokud neobsahuje uznávaný elektronický podpis.

V případě nezbytně nutného osobního jednání v souvislosti se zápisem Vašeho dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemiologická opatření. Proto prosím předem kontaktujte školu telefonicky nebo písemně.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2021 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2021 do 30. června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o odklad písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, je povinen dítě opět zapsat do prvního ročníku základního vzdělávání.   

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Ve školním roce 2021/2022 bude naše škola otvírat maximálně dvě třídy prvního ročníku s maximálním počtem 60 přijatých dětí. Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl 60, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Blansko, Erbenova 13 následující kritéria:

1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

2. Los.

Se vzdělávací nabídkou, prostředím a aktivitami školy se můžete seznámit na našich webových stránkách v Informacích pro rodiče budoucích prvňáčků a ve Fotogalerii. Školní vzdělávací program Škola v pohybu je zveřejněn v sekci Základní dokumenty.

Pokud  na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, budeme Vás prostřednictvím webových stránek informovat o případných možnostech osobního setkání.

Formuláře a podrobné informace k vyplňování a doručení dokumentů, přidělení registračních čísel a oznámení o přijetí najdete v odkazech níže. V listinné podobě jsou k dispozici ve vestibulu školy v pracovních dnech v době od 7.30 do 14.00 hodin, popřípadě po předchozí telefonické domluvě v kanceláři školy.

V Blansku 11. 3. 2021

Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Informace k vyplňování a doručení dokumentů (pdf)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (doc)

Zápisový list (doc)

Žádost o odklad povinné školní docházky (doc)