Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

s blížícím se zahájením povinné školní docházky Vašich dětí stojíte před rozhodnutím, jak Vašim dětem zajistit kvalitní vzdělání i možnost rozvoje jejich zájmů a aktivního trávení volného času. Současná situace nám bohužel neumožňuje seznámit Vás a Vaše děti s prostředím a vzdělávací nabídkou naší školy při osobním setkání v rámci Dne otevřených dveří. Proto nám dovolte, abychom Vás touto formou informovali o vzdělávacím programu a aktivitách naší školy.

Vzdělávací program

Vzdělávací program Škola v pohybu nabízí dětem řadu možností k rozvoji jejich schopností a kvalitní přípravě na další studium a budoucí profesní přípravu. Kvalifikovaní učitelé využívají při vyučování metody, které jsou založeny na aktivním zapojení dětí, jejich zvídavosti a tvořivosti. Individuálně se věnují dětem nadaným i těm, které potřebují podporu a pomoc. V případě potřeby pracuje s žáky 1. i 2. stupně školní speciální pedagog.

Vybavení školy

Pracujeme v moderně vybavených třídách a odborných učebnách včetně rekonstruovaných učeben přírodovědných předmětů, výpočetní techniky a cvičné kuchyně.  Samozřejmostí je využívání moderních technologií, interaktivních tabulí a panelů, počítačů, tabletů a dataprojektorů.

Jazyky a sport

Máme k dispozici zrekonstruovanou tělocvičnu, školní hřiště, relaxační plochu pro pohybové aktivity dětí a učebnu v přírodě, která byla v nedávné době revitalizována a vybavena novým mobiliářem. V šatnách má každý žák šatní skříňku, na chodbách byly instalovány odpočinkové zóny.

Angličtinu vyučujeme od 1. do 9. ročníku jako první cizí jazyk (v 1. a 2. ročníku hravou formou v rozsahu 1 hodiny týdně, od 3. ročníku po třech hodinách týdně). Na druhém stupni umožňujeme žákům vybrat si tělovýchovné nebo jazykové zaměření. Formou volitelného předmětu se žáci mohou věnovat sportovním hrám nebo získávat kvalitní základy dalšího cizího jazyka. Od školního roku 2021/22 připravujeme rozšíření nabídky dalšího cizího jazyka kromě ruštiny a němčiny také o španělštinu.

Ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání, na 2. stupni organizujeme lyžařské výcvikové kurzy. Při škole pracují dva sportovní kluby, které se podílejí na organizování soutěží a umožňují žákům rozvoj jejich zájmů v tělovýchovné oblasti.

Mezinárodní aktivity

Příležitostí k uplatnění jazykových dovedností jsou mezinárodní projekty, které mají v naší škole dlouholetou tradici. Kromě výměnných pobytů s partnerskou školou v rakouském Mürzzuschlagu, realizovaných již od roku 1994, jsme úspěšně spolupracovali v rámci několika projektů Comenius a Erasmus+ s mnoha evropskými školami (Německo, Polsko, Litva, Finsko, Švédsko, Nizozemí, Belgie, Itálie, Řecko, Kypr ) a rádi bychom v této spolupráci pokračovali.

Metody výuky čtení, psaní a matematiky

Při výuce čtení genetickou metodou se děti nejdříve seznamují s velkými tiskacími písmeny a učí se číst po hláskách. Brzy dokážou přečíst nejen slova, ale i celé věty. Velmi důležité je, že čtou s porozuměním a lépe vnímají obsah textu. Na čtení přímo navazuje počáteční psaní velkých písmen a postupně se přechází ke čtení a psaní malých písmen. Při výuce psaní používáme písmo Comenia Script, které má na rozdíl od klasického vázaného písma jednodušší tvary, podobné tištěnému textu, je čitelné a úhledné (i v případě psaní levou rukou) a vhodné také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

V matematice pracujeme podle metody profesora Hejného, která vychází z předpokladu, že si děti nejlépe zapamatují to, co samy objeví. Poznávají matematické souvislosti v prostředích, které je jim blízké, hledají a vyhodnocují řešení, jsou vedeny k samostatnému přemýšlení a logickému uvažování.

Školní poradenské pracoviště

Výchovní poradci, školní metodik prevence a speciální pedagog poskytují poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří zajištění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, primární prevence rizikového chování a řešení problematických situací.

Školní družina

V pěti odděleních mohou žáci z 1. stupně aktivně trávit volný čas a věnovat se zájmovým, tvořivým, odpočinkovým a pohybovým aktivitám. Nabídku zájmových činností v družině postupně rozšiřujeme o  další aktivity (zábavná angličtina, dramatický kroužek, kuchtík atd.). Družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.00 do 16.30 hodin. Využívá také relaxační plochu pro pohybové aktivity dětí, školní hřiště, tělocvičnu, dopravní hřiště a zimní stadion. Zajišťuje prázdninový provoz v posledním srpnovém týdnu.

Školní stravování

Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou druhů obědů. Jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Komunikace s rodiči a žáky, distanční vzdělávání

Pro komunikaci s rodiči i žáky využíváme elektronickou žákovskou knížku a systém Komens v programu Bakaláři. Distanční výuka probíhá zejména prostřednictvím platformy G-Suite pro vzdělávání, případně dalšími formami.

Další aktivity

  • zájmové kroužky vedené pracovníky školy a realizované externími firmami
  • odborné exkurze, projektové dny, výukové programy
  • kulturní programy, divadelní představení, hudební přehlídky, výstavy
  • účast v soutěžích a olympiádách
  • tělovýchovné akce, sportovní turnaje
  • akce pro děti a veřejnost

Pro bližší informace týkající se zápisu do prvních tříd sledujte prosím naše webové stránky. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na adrese erbenova@erbenova.cz, případně telefonicky. Vaše dítě k nám můžete zapsat i v případě, že bydlíte mimo spádovou oblast naší školy.

Fotogalerie školy