Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina) stanovuji termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na středu 01. 06. 2022 od 14 do 15.30 hodin ve třídě I.B v přízemí budovy.

Na zápis se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona, s výjimkou termínu konání podle § 36 odst. 4 školského zákona.

Zápis je určen pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2022 šestého roku věku a kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Zápis se uskuteční prezenční formou, je třeba přinést doklad o totožnosti zákonného zástupce a dítěte a doložit místo pobytu (nájemní smlouva, smlouva o ubytování).

Zápis bude složen pouze z formální části (činnosti související s podáním žádosti a ověřením údajů).

Maximální počet přijímaných žáků je 4.

Kritéria stanovená pro přijímání žáků:
1. Děti s uvedeným pobytem ve spádovém obvodu školy.

2. Děti s uvedeným pobytem v Blansku.

V případě, že počet uchazečů splňujících daná kritéria přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.

V Blansku 11. 5. 2022

                                                                                        Mgr. Simona Poláková

                                                                                              ředitelka školy