Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka Základní školy Blansko, Erbenova 13 vyhlašuje volby do Školské rady v souladu se Směrnicí č. 4/2005 Rady města Blanska (Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných městem Blanskem) ze dne 28. 6. 2005 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

  1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční 18. 9. 2017 ve sborovně školy v době od 15.00 hodin do 16.45 hodin.
  2. Kandidatury na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit do 14. 9. 2017 do 14.00 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna na internetových stránkách školy.
  3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od  15. 9. 2017 na internetových stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy.
  4. Do Školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

V Blansku dne : 8. 9. 2017

Mgr. Simona Poláková

ředitelka školy

Kandidátní lístek ke stažení (pdf)

Kandidátní listina