Vyhlášení voleb do Školské rady

I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Ředitelka Základní školy Blansko, Erbenova 13 vyhlašuje volby do Školské rady v souladu se Směrnicí č. 4/2005 Rady města Blanska (Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných městem Blanskem) ze dne 28. 6. 2005 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

II.

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců pedagogických pracovníků školy do školské rady

1) Volba zástupců pedagogických pracovníků se uskuteční   6. 11. 2023 ve sborovně školy v době od 11.30 hodin do 16.00 hodin.

2) Kandidatury na člena Školské rady za pedagogické pracovníky je možno uplatnit do  30. 10. 2023 do 12.00 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je
k dispozici ve sborovně školy.

3) Seznam kandidátů za pedagogické pracovníky bude zveřejněn od  3. 11. 2023 na webových stránkách školy a ve sborovně školy.

4) Do Školské rady se volí dva zástupci pedagogických pracovníků.

III.

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

1) Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční 6. 11. 2023  ve vestibulu školy v době od 15.00 hodin do 16.45 hodin.

2) Kandidatury na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků  je možno uplatnit do  30. 10. 2023 do 12.00 hodin. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna na webových stránkách školy. Přihláška se doručí vhozením do poštovní schránky školy.

3) Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků  bude zveřejněn od  3. 11. 2023 na webových stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy.

4) Do Školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

IV.

Volební komise

Pro zajištění hladkého průběhu voleb a pro sčítání odevzdaných hlasů jmenuji volební komise v následujícím složení:

1) volební komise pro volby zástupců pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Simona Poláková – předseda komise
  • Ing. Martina Vlasáková – člen komise
  • Libuše Zatloukalová – člen komise

2) volební komise pro volby zástupců zákonných zástupců žáků:

  • Mgr. Alena Štěrbáčková – předseda komise
  • Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. – člen komise
  • Mgr. Karel Kocůrek – člen komise

V.

Pravidla pro průběh voleb

Při průběhu voleb platí následující pravidla:

1) volit zástupce pedagogických pracovníků mohou pouze pedagogičtí pracovníci školy v době a na místě uvedeném v článku II. Po prezentaci ve sborovně obdrží volič volební lístek, na kterém zakroužkuje nejvýše dvě pořadová čísla uvedená před jmény volených kandidátů. Volební lístek poté vhodí do volební urny. Volební lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo jsou zakroužkováni více než dva kandidáti, je neplatný.

2) volit zástupce zákonných zástupců žáků mohou pouze zákonní zástupci žáků školy v době uvedené ve článku III. Po prezentaci ve vestibulu školy a případném doložení oprávněnosti volit obdrží volič volební lístek, na kterém zakroužkuje nejvýše dvě pořadová čísla uvedená před jmény volených kandidátů. Volební lístek poté vhodí do volební urny umístěné ve vestibulu školy. Volební lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo jsou zakroužkováni více než dva kandidáti, je neplatný.

VI.

Zpracování a zveřejnění výsledků voleb

Po skončení hlasování sečte volební komise odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty a sestaví jejich pořadí podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí kandidátů volební komise losem. O průběhu a výsledcích voleb sepíše komise zápis, který podepíší všichni členové komise. Výsledky voleb budou zveřejněny do 3 pracovních dnů po jejich skončení na webových stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy.

V Blansku  19. 10. 2023

Č.j.ERB/364/23

A.4./A5

                                                                       Mgr. Simona Poláková

                                                                              ředitelka školy

Kandidátní lístek