Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a primární prevence problémových projevů chování jak u jednotlivců tak u třídních kolektivů a podpora zdravého sociálního klimatu školy.

Činnost ŠPP zajišťují výchovní poradci, speciální pedagožka a metodička prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

ŠPP na naší škole tvoří:

Výchovná poradkyně pro 1. – 5. ročník – Mgr. Romana Měšťanová

Výchovný poradce pro 6. -. 9. ročník – Mgr. Jaroslav Cinkl

Metodička prevence –  Mgr. Eva Kučerová

Speciální pedagožka – Mgr. Jana Lepková