Informace pro žáky 9. ročníku k přijímacímu řízení na SŠ

Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek

Termíny konání přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: 12. dubna 2021 3. května 2021
  2. termín: 13. dubna 2021 4. května 2021

Náhradí terminy jsou stanoveny na dny:

  1. termín: středa 12. května 2021 2. června 2021
  2. termín: čtvrtek 13. května 2021 3. června 2021

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacímu řízení najdete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Doporučujeme:

Festival vzdělávání

Na stránce vyberskoly.cz/online můžete vybírat a porovnávat střední školy v Jihomoravském kraji. Najdete tam také kontakty na kariérní poradce, kteří se vám budou věnovat online.

Burza středních škol online

Střední školy a učiliště v našem regionu se zapojily do portálu BurzaŠkol.Online, který umožňuje deváťákům v jeden čas postupně komunikovat s vybranými středními školami a učilišti obdobně, jako na klasických výstavách.

Portál naleznete na adrese https://burzaskol.online