Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

informujeme vás o způsobu návratu dětí do škol od 12. 4. 2021. Informace jsou zpracovány dle pokynů MŠMT.

Dodržování hygienických zásad

• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (respirátor FFP2, KN 95 nebo zdravotnická obličejová maska).

• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Školní jídelna

• Školní jídelna poskytuje stravování pouze žákům, kteří se v daném týdnu účastní prezenční výuky a jsou přihlášeni ke stravování.

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

Školní družina

• Školní družina bude v běžném provozu pro žáky, kteří se v daném týdnu účastní prezenční výuky.

• Organizace provozu školní družiny bude nastavena tak, aby odpovídala aktuálně stanoveným požadavkům na homogenitu oddělení a skupin.

Testování

• Testování žáků a zaměstnanců škol bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

• Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Těmto žákům bude zajištěna podpora formou zasílání učiva a úkolů (podobně jako v době nemoci).

• K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

• Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. K testování jsou určeny neinvazivní testy Singclean. Jedná se o výtěrové testy z přední části nosu.

• V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas zákonného zástupce a zároveň s touto asistencí souhlasit). Tato třetí osoba musí mít při provádění testu nasazeny vlastní jednorázové rukavice.

• Testování se neprovádí u osob

– které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

– které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Termín a frekvence testování

• Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu.

• Pokud žák navštěvuje ranní ŠD, testování proběhne bezprostředně po příchodu do daného oddělení ŠD.

• Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

• Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Vyhodnocení testování

• V případě pozitivního výsledku testu bude testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti.

• V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů.

• Škola kontaktuje zákonného zástupce k vyzvednutí žáka.

• V případě pozitivního AG testu škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

• Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

• Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

• V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

• Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu (§ 184a odst. 1 školského zákona).

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Návod k testu Singclean