Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se uskuteční  v úterý dne 11. dubna  2017 od 14.00 do 17.00 hodin ve třídách I.A a I.B v přízemí budovy.  Náhradní termín je ve středu dne 12. dubna 2017 od 14.30 do 16.00 hodin.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce  povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2017 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2017 do 30. června 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis je složen z formální části (činnosti související s podáním žádosti a ověřením údajů), a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.

Ve školním roce 2017/2018 bude naše škola otvírat maximálně tři třídy prvního ročníku s maximálním počtem 90 přijatých dětí. Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl 90, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Blansko, Erbenova 13 následující kritéria:

  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
  2. Los.

V Blansku 15. 2. 2017

Mgr. Simona Poláková

ředitelka školy