Provoz školy od 1. 9. 2021

Upozorňujeme, že v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Vstup do školy

Z důvodů platných protiepidemických opatření je omezen třetím osobám vstup do školy.

Výjimku mají:

▪ doprovázející osoby žáků 1. tříd

▪ osoby, které vyzvedávají děti ze ŠD

▪ osoby, které mají předem sjednanou schůzku

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. Potvrzení dodá zákonný zástupce třídnímu učiteli.

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

▪ osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Potvrzení dodá zákonný zástupce třídnímu učiteli.

Vstup do školní jídelny

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Úplata za ŠD

Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující: ředitel školy stanoví úplatu za ŠD poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

Screeningové testování bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy tzv. samoodběrem z přední části nosu.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (1. 9. pro 2. – 9. ročník, 2. 9. pro 1. ročník, 6. 9. a 9. 9. pro 1. – 9. ročník).

V případě testování žáků 1. –  3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování nepodstupují žáci

po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)

po doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Potvrzení dodá zákonný zástupce k ověření třídnímu učiteli.

Pokud žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

— ▪ povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku)

— ▪ nesmí cvičit ve vnitřních prostorech

— ▪ nesmí zpívat

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit tomuto žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

V tomto případě je škola povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

Tento žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu s pravidly pro omlouvání dané školním řádem.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

POSTUP V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu

Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty.

Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

DISTANČNÍ VÝUKA

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.