Informace o provozu školy ve školním roce 2020/2021

Hygienická a protiepidemiologická opatření

– zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění

– používání dezinfekčních prostředků při čištění rukou (stojany s dezinfekcí u vchodu, WC, tělocvičny, jídelny, antivirucidní přípravky na ruce, antibakteriální mýdla v učebnách, jednorázové ručníky)

– zvýšená frekvence a pravidelné čištění povrchů s vysokou zátěží kontaktu, časté větrání

– omezení pohybu cizích osob ve škole (doprovod do šaten je umožněn pouze s žáky 1. a 2. ročníku, vyzvedávání dětí ze ŠD bude probíhat prozatím zavedeným způsobem)

– řešení běžných záležitostí prostřednictvím mailu, telefonu, KOMENS, v případě nutnosti osobní schůzky si sjednat termín

Distanční výuka

– škola bude poskytovat distanční výuku, pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků jedné třídy, ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání

– žáci mají povinnost se za výše uvedených situací účastnit distančního vzdělávání

– distanční způsob vzdělávání může probíhat různými formami podle technického vybavení jednotlivých žáků a technických a personálních možností školy (zasíláním materiálů, možností osobního vyzvednutí ve škole, telefonicky, on-line výukou,…)

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19

– příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

– příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu

– příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.