Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a aktuální epidemiologickou situaci proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 výhradně bezkontaktní formou v termínu od 7. dubna 2020 00:00 hodin do 13. dubna 2020 24:00 hodin.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné v rámci bezkontaktní formy podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání písemně nebo v elektronické podobě.

Akceptovatelné formy doručení:

· elektronicky do datové schránky školy;

· elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;

· v listinné podobě poštou;

· v listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky školy.

Nepostačuje bez dalších kroků zaslat žádost pouze e-mailem, byť by tento obsahoval oskenovanou kopii tištěné přihlášky vč. oskenovaného podpisu.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce  povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o odklad písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, je povinen dítě opět zapsat do prvního ročníku základního vzdělávání.   

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Ve školním roce 2020/2021 bude naše škola otvírat maximálně tři třídy prvního ročníku s maximálním počtem 90 přijatých dětí. Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl 90, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Blansko, Erbenova 13 následující kritéria:

1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

2. Los.

Na webových stránkách školy v sekci Informace – Informace pro rodiče jsou zveřejněny formuláře pro zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. V nezbytně nutném případě jsou formuláře k dispozici v listinné podobě ve škole po předchozí telefonické domluvě v kanceláři (tel. 516 415 651 v době od 8 do 9 hodin). Na webových stránkách jsou rovněž zveřejněny podrobné informace k vyplňování dokumentů a způsobech jejich doručení a dále informace k přidělení registračních čísel a oznámení o přijetí.

V Blansku 1. 4. 2020  

                                                                                                              Mgr. Simona Poláková

                                                                                                         ředitelka školy

Informace a formuláře k zápisu