Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

Na základě rozhodnutí vlády 30. 4. 2020 o dalším uvolňování vybraných opatření je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 za podmínky jeden žák v lavici.

Složení skupin se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 26. 6. 2020. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Provozní doba školy

8.00h – 16.00h

dopolední část: 8.00h – 11.35h

odpolední část: 11.35h – 16.00h

oběd: 11.35h – 12.00h

Organizace a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den a jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.

Dopolední část je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Odpolední část je vyhrazena pro žáky 1. – 3. ročníku.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku a vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Pobyt ve venkovním areálu školy bude realizován v souladu s obecnými pravidly stanovenými krizovými opatřeními.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Ranní družina není poskytována.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Přihlášení

Přihlášení žáka je možné v termínu do 18. 5. 2020  zasláním vyplněného formuláře na adresu erbenova@erbenova.cz, případně vložením do poštovní schránky školy.

Sraz přihlášených žáků:

1. ročník 7.50h (hlavní vchod)

2. ročník 8.00h (hlavní vchod)

3. ročník 7.50h (zadní vchod blíže jídelny)

4. ročník 7.50h (zadní vchod blíže tělocvičny)

5. ročník 8.00h (samostatný vchod u tělocvičny)

Podmínky vstupu do školy a pobytu ve škole

— Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Vstup do budovy školy bude umožněn pouze přihlášeným žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Ke vstupu do školní budovy budou z důvodu zamezení koncentrace většího počtu osob využity 4 vchody – hlavní vchod (1. a 2. ročník), v zadní části budovy samostatný vchod do tělocvičny (5. ročník), zadní vchod blíže tělocvičny (4. ročník) a zadní vchod blíže jídelny (3. ročník). Každá skupina bude mít určen ke vstupu do školy jeden vchod.

— U určeného vchodu bude žáky vyzvedávat pedagogický pracovník.

— Šatny nebudou využívány. Žáci se budou přezouvat na určeném místě před třídou, obuv odloží na chodbě, svršky ve třídě.

— Po přezutí a příchodu do třídy použije každý žák dezinfekci, která bude k dispozici ve třídě.

— Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve škole roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na její uložení.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet a pohyb v areálu školy budou probíhat podle pokynů pedagogických pracovníků.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou bezodkladně kontaktováni zákonní zástupci s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

— Při prvním vstupu do školy předloží žák Čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v definici osob s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení), nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

— Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše nebo žák tento dokument nepředloží v den nástupu do školy, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

Poskytování školního stravování

Školní stravování bude zajištěno formou obědových balíčků, které budou žáci konzumovat ve třídách.

Vyzvedávání žáků

Pokud bude žáka vyzvedávat zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba, zazvoní u hlavního vchodu na kancelář školy, oznámí jméno žáka a poté vyčká na jeho příchod před budovou školy.

Omlouvání

Omluvení nepřítomnosti žáka učiní zákonný zástupce předem na e-mailové adrese erbenova@erbenova.cz. V případě nepřítomnosti delší než 3 dny bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Hygienická opatření

Škola bude důsledně vyžadovat dodržování hygienických pravidel.

Pro čištění a dezinfekci rukou i povrchů budou používány dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou.

Bude věnována zvýšená pozornost dezinfekci všech povrchů, podlah, klik, vodovodních baterií, WC apod.

Přílohy:

Potvrzení pro 1. – 3. ročník

Potvrzení pro 4. – 5. ročník

Čestné prohlášení