Informace k otevření školy ke konzultacím pro žáky 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 za podmínky jeden žák v lavici.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Konzultace se budou konat do termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

Přihlášení

Přihlášení žáka je možné v termínu do 7. 5. 2020 do 9.00h zasláním e-mailové zprávy od zákonných zástupců na adresu erbenova@erbenova.cz s uvedením jména, příjmení a třídy žáka.

Časový rozsah a organizace

Po – 9. A  7.45 – 8.30 1. blok, 8.40 – 9.25 2. blok

Út –  9. B  7.45 – 8.30 1. blok, 8.40 – 9.25 2. blok

St – 9. A   7.45 – 8.30 1. blok, 8.40 – 9.25 2. blok

Čt –  9. B   7.45 – 8.30 1. blok, 8.40 – 9.25 2. blok

Sraz přihlášených žáků: 7.40 h  před budovou školy, odkud si žáky odvedou vyučující.

Podmínky vstupu do školy a pobytu ve škole

— Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet a společných prostor budou probíhat podle pokynů vyučujících.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou bezodkladně kontaktováni zákonní zástupci žáka s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v definici osob s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení), nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

— Při prvním vstupu do školy předloží žák Čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

— Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Omlouvání

Omlouvání nepřítomnosti žáka na konzultacích učiní zákonný zástupce předem na e-mailové adrese erbenova@erbenova.cz.

Příloha: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ