Informace k otevření školy ke konzultacím pro žáky 6., 7., a 8. ročníků

Na základě mimořádného opatření o dalším uvolňování v oblasti školství je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol mimo závěrečné ročníky v období od 8. do 26. června 2020 za účelem konání konzultací, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná. Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 za podmínky jeden žák v lavici.

Složení skupin se stanoví předem pro celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 26. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.  

Obsahem konzultací bude učivo z předmětů ČJ, M, AJ.

Přihlášení

Přihlášení žáka je možné v termínu do 2. 6. 2020 zasláním e-mailové zprávy od zákonných zástupců na adresu erbenova@erbenova.cz s uvedením jména, příjmení a třídy žáka.

Časový rozsah a organizace

Po – 6. A, 6. B          7.45 h – 10.15 h

Út – 7. A, 7. B          7.45 h – 10.15 h

St – 8. A, 8. B           7.45 h – 10.15 h

Čt – 6. C, 7. C          7.45 h – 10.15 h

Sraz přihlášených žáků: 7.40 h na určeném místě, odkud si žáky odvedou vyučující.

hlavní vchod – 6. A, 7. A, 6. C, 8. A

zadní vchod u tělocvičny – 6. B, 7. B, 7. C, 8. B

Podmínky vstupu do školy a pobytu ve škole

— Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky ve vnitřních prostorách.

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet a společných prostor budou probíhat podle pokynů vyučujících.

— Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou bezodkladně kontaktováni zákonní zástupci žáka s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v definici osob s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení), nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

— Při prvním vstupu do školy předloží žák Čestné prohlášení vyplněné
a podepsané zákonným zástupcem s datem 8. 6. 2020 (6. C, 7. C, 8. A, 8. B
s datem 10. 6. 2020).

— Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše nebo žák Čestné prohlášení nepřinese, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

S sebou si žáci přinesou učebnice a pomůcky do uvedených předmětů
a přezůvky.

Omlouvání

Omlouvání nepřítomnosti žáka na konzultacích učiní zákonný zástupce předem na e-mailové adrese erbenova@erbenova.cz.

Příloha: Čestné prohlášení